Verejné Obstarávanie

Záznam z prieskumu trhu

1. Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa: Jajnekem, s.r.o.
Kollárova 15
982 01 Tornaľa
2. Predmet zákazky: „Obstaranie pojazdnej predajne v prívese“
3. Druh zákazky: Tovar
4. Kód CPV: 34220000-5 Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
39711130-9 Chladničky
39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál
39711310-5 Elektrické kávovary
32342000-2 Reproduktory
32343000-9 Zosilňovače
30142200-8 Registračné pokladne
39711430-2 Ohrievače jedla
31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje
31640000-4 Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby
44421790-1 Príručné pokladničky
5. Predpokladaná hodnota zákazky: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a výber úspešného uchádzača sa uskutočnili jedným úkonom.
6. Názov projektu: „Rozšírenie portfólia firmy Jajnekem s.r.o.“
7. Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
8. Spôsob vykonania prieskumu trhu: na základe výzvy dodávateľov a následného predloženia ponúk
9. Kritérium / Kritériá na vyhodnocovanie ponúk: najnižšia cena celkom za predmet zákazky bez DPH

a) zoznam oslovených dodávateľov:

Názov oslove- ného dodáva- teľa Dátum oslovenia Spôsob oslovenia Oprávne- nie dodávať predmet zákazky (áno/nie) Spôsob overenia oprávne- nosti dodávať predmet zákazky Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (áno/nie) Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstará- vaní Prijatá ponuka: áno/nie
UNIKOL spol. s r.o. 17.2.2023 prostred- níctvom e-mailu áno www.
orsr.sk
nie www.
uvo.gov.sk
áno
TAVEX, s.r.o. 17.2.2023 prostred- níctvom e-mailu áno www.
orsr.sk
nie www.
uvo.gov.sk
áno
IZOCAR s.r.o. 17.2.2023 prostred- níctvom e-mailu áno www.
orsr.sk
nie www.
uvo.gov.sk
áno

 

b) zoznam predložených ponúk:

Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponuku Dátum a čas predloženia / dátum vyhodnotenia Návrh na plnenie kritéria Vyhodnotenie splnenia podmienok Poznámka
TAVEX s.r.o
Železničná 18/2417
082 21 Veľký Šariš
IČO: 31660525
22.02.2023 o 15:32
/ 27.2.2023
39 880,00 splnil podmienky účasti
UNIKOL spol. s r.o
Tehelná 53/1142
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 31670873
23.2.2023 o 14:03
/ 27.2.2023
41 800,00 splnil podmienky účasti
IZOCAR s.r.o.
Petrovanská 32
080 01 Prešov
IČO: 51813611
24.2.2023 o 15:45
/ 27.2.2023
43 100,00 splnil podmienky účasti

 

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení

Identifikácia zdroja údaju Odkaz na internetovú stránku (ak relevantné) Identifikovaná suma / hodnota kritéria Poznámka

 

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: -

10. Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia: Nikto z uchádzačov nebol vylúčený
11. Identifikácia úspešného uchádzača: TAVEX, s.r.o.
Železničná 18/2417
082 21 Veľký Šariš
IČO: 31660525
12. Cena úspešného uchádzača: 39 880,00 EUR bez DPH
47 856,00 EUR s DPH
13. Spôsob vzniku záväzku: Výsledkom prieskumu trhu je uzavretie kúpnej zmluvy.
14. Podmienky realizácie zmluvy: Lehota dodania: do 6 týždňov od doručenia jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
Miesto plnenia: Miesto odobratia predmetu kúpy je u predávajúceho.
15. Meno a funkcia zodpovednej osoby / osôb: Enikő Mag Fodor, osoba poverená VO
16. Miesto a dátum vykonania prieskumu: Tornaľa
27.2.2023