Všeobecné obchodné podmienky

PREHĽAD
Toto webové sídlo prevádzkuje spoločnosť Jajnekem, s.r.o., ktorá ponúka tento web vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tohoto webu Vám, používateľovi, za predpokladu, že prijmete všetky tu uvedené podmienky, pravidlá a oznámenia.

Navštívením našich stránok, alebo zakúpením niečoho od nás sa zapájate do našich služieb a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť nasledujúcimi zásadami a podmienkami vrátane ďalších zásad a podmienok tu uvedených, alebo dostupných pomocou hypertextového odkazu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iných aj na prehľadávače a používateľov, ktorí sú dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi, alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na naše webové stránky, alebo pred ich používaním si pozorne prečítajte tieto všeobecné obchodné podmienky. Používaním ktorejkoľvek časti tohoto webového sídla vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto dohody, nemôžete mať prístup na tieto webové stránky ani nemôžete používať akékoľvek jej služby. Ak sa tieto všeobecné obchodné podmienky považujú za ponuku, jej prijatie je výslovne obmedzené na tieto všeobecné obchodné podmienky.

Na všetky nové funkcie, alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho obchodu, sa budú vzťahovať aj všeobecné obchodné podmienky. Najaktuálnejšiu verziu všeobecných obchodných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť, alebo nahrádzať ktorúkoľvek časť týchto všeobecných obchodných podmienok zverejnením aktualizácií, alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie, alebo prístup na webové stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

Náš obchod je postavený na platforme od spoločnosti Shopify Inc. Je to online platforma elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať Vám naše produkty a služby.

ODDIEL 1 - PODMIENKY ONLINE OBCHODU
Vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prehlasujete, že ste dosiahli legálny vek pre požívanie alkoholických nápojov vo svojej krajine.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nelegálne, alebo neautorizované účely, ani nesmiete pri používaní našich služieb porušovať žiadne zákony (vrátane, ale nielen, zákonov o autorských právach).

Nesmiete šíriť žiadne wormsy, alebo vírusy ani žiadny kód deštruktívnej povahy.

Porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania našich služieb pre Vás.

ODDIEL 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY
Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať:
a) Prenosy cez rôzne siete.
b) Zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám spojovacích sietí, alebo zariadení.

Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu v sieťach vždy šifrované.

Súhlasíte, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, alebo neoprávnene využívať žiadnu časť služieb, používanie služieb, alebo prístup k službám, alebo akékoľvek kontaktné informácie na webových stránkach, prostredníctvom ktorých sú služby poskytované, bez výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach sú uvedené iba pre uľahčenie orientácie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ODDIEL 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ
Nenesieme zodpovednosť za to, ak informácie sprístupnené na týchto webových stránkach nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Obsah týchto stránok slúži iba pre všeobecnú informovanosť a nemalo by sa naň spoliehať, alebo ho používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez porovnania s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo včasnejšími zdrojmi informácií. Spoliehanie sa na materiály na týchto webových stránkach je na vaše vlastné riziko.

Niektoré informácie, ktoré tieto stránky obsahujú môžu byť historické. Historické informácie nie sú nevyhnutne aktuálne a slúžia iba pre informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upravovať obsah týchto stránok, ale nie sme povinní aktualizovať žiadne informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že je Vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našich stránkach.

ODDIEL 4 - ZMENY SLUŽBY A CENY
Ceny našich produktov sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť, alebo prerušiť služby (alebo ich časť, alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme zodpovednosť voči Vám ani voči žiadnej tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny cien, pozastavenie, alebo ukončenie služieb.

ODDIEL 5 - VÝROBKY, ALEBO SLUŽBY
Určité produkty, alebo služby môžu byť dostupné výlučne online, prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty, alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a podliehajú vráteniu, alebo výmene iba v súlade s našimi pravidlami vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili výzor našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie Vášho počítača pri ľubovoľnej farbe bude presné.

Vyhradzujeme si právo, nie sme však povinní, obmedziť predaj našich produktov, alebo služieb akejkoľvek osobe, alebo v rámci akéhokoľvek geografického regiónu. Toto právo môžeme uplatniť individuálne pre každý prípad. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov, alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov, alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, a to na základe nášho výhradného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť ponuku akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka ľubovoľného produktu, alebo služby uskutočnená na týchto webových stránkach je neplatná tam, kde je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií, alebo iného materiálu, ktorý ste si zakúpili, alebo získali, splní vaše očakávania, alebo že budú opravené chyby v službách.

ODDIEL 6 - PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH A ÚČTOVNÝCH INFORMÁCIÍ
Vyhradzujeme si právo odmietnuť každú objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť, alebo zrušiť zakúpené množstvá na osobu, domácnosť, alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou platobnou kartou, alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú, alebo dodaciu adresu. V prípade, že vykonáme zmenu, alebo zrušíme objednávku, môžeme sa pokúsiť poslať Vám upozornenie prostredníctvom e-mailovej adresy, fakturačnej adresy, alebo telefónneho čísla, ktoré ste uviedli v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť, alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho výlučného úsudku javia ako uskutočnené dealermi, predajcami, alebo distribútormi.

Zaväzujete sa poskytovať aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a Vašom účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte so včasnou aktualizáciou Vášho účtu a ďalších informácií vrátane Vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť Vaše transakcie a kontaktovať Vás podľa potreby.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách vrátenia tovaru.

ODDIEL 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE
Môžeme Vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nesledujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani do nich nevkladáme dáta.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „tak ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení, alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akejkoľvek podpory. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu, alebo súvisiacu s Vašim použitím voliteľných nástrojov tretích strán. Akékoľvek Vaše použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na Vaše vlastné riziko a Vaše uváženie. Mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých sú poskytované príslušnými poskytovateľmi, a že s nimi súhlasíte.

Môžeme tiež v budúcnosti ponúknuť nové služby, alebo funkcie prostredníctvom našej webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie, alebo služby tiež podliehajú týmto všeobecným obchodným podmienkam.

ODDIEL 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok môžu obsahovať materiály od tretích strán. Niektoré odkazy na našich webových stránkach Vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú spojené.

Nie sme zodpovední za preverovanie, alebo hodnotenie presnosti obsahu webových stránok tretích strán. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály, alebo webové stránky tretích strán, alebo za akékoľvek iné materiály, produkty, alebo služby tretích strán.

Nie sme zodpovední za žiadne škody spojené s nákupom, alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov a obsahu tretích strán ani za škody spôsobené akýmikoľvek inými transakciami uskutočňovanými v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred vykonaním akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a ubezpečte sa, že im rozumiete.

Sťažnosti, obavy, alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tieto tretie strany.

ODDIEL 9 - PRIPOMIENKY UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY
Ak nám na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky), alebo nám bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, plány, alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak. (spoločne ďalej len „komentáre“) súhlasíte s tým, že kedykoľvek môžeme bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. Nie sme a nebudeme povinní:
1) Zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov.
2) Zaplatiť náhradu za akékoľvek komentáre.
3) Odpovedať na akékoľvek komentáre.

Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať, alebo odstraňovať obsah, o ktorom rozhodneme podľa nášho výhradného uváženia, že je nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, pornografický, obscénny, inak nežiadúci, porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany, alebo tieto všeobecné obchodné podmienky.

Zaväzujete sa, že Vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva žiadnych tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, práva na súkromie, alebo iné osobné či vlastnícke práva. Ďalej sa zaväzujete, že Vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý, alebo inak nezákonný, alebo obscénny materiál ani obsahovať žiadny počítačový vírus, alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť funkčnosť našich služieb, alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho iného, alebo inak zavádzať nás, alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste výhradne zodpovední za všetky Vaše komentáre a ich presnosť. Nenesieme zodpovednosť a nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek komentáre, ktoré zverejníte Vy, alebo tretia strana.

ODDIEL 10 - OSOBNÉ INFORMÁCIE
Vaše zadávanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov.

ODDIEL 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA
Na našom webe, alebo v službách sa občas môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti, alebo vynechané informácie, ktoré sa môžu týkať popisov výrobkov, cien, propagácií, ponúk, poplatkov za prepravu, prepravných časov a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo na opravu akýchkoľvek chýb, nepresností, alebo opomenutí a na zmenu, alebo aktualizáciu informácií, alebo zrušenie objednávok, ak sú akékoľvek informácie v službách, alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky) .

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu, doplnenie, alebo objasnenie informácií v službách, alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, okrem iného aj o informáciách o cenách, pokiaľ to nevyžaduje zákon. V našich službách, alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke sa neuplatňuje žiadny uvedený dátum aktualizácie, alebo obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v našich službách, alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli upravené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE
Okrem ďalších zákazov stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach je zakázané:
a) Používať stránku, alebo jej obsah na akýkoľvek nezákonný účel.
b) Nabádať ostatných, aby konali, alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek nezákonných činoch.
c) Porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné, alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony, alebo miestne nariadenia.
d) Porušovať naše práva duševného vlastníctva, alebo práva duševného vlastníctva iných.
e) Obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať, alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnosti, alebo zdravotného postihnutia.
f) Poskytovať nepravdivé, alebo zavádzajúce informácie.
g) Šíriť vírusy, alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude, alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť našich služieb, alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok, alebo internetu.
h) Zhromažďovať, alebo sledovať osobné informácie ostatných.
i) Šíriť spam, alebo aplikovať metódy phishing, pharm, pretext, spider, crawl, scrape.
j) Používať stránku, alebo jej obsah na akýkoľvek obscénny, alebo nemorálny účel.
k) Zasahovať do, alebo obchádzať bezpečnostné prvky služieb, alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok, alebo internetu.

Vyhradzujeme si právo ukončiť Vaše používanie našich služieb, alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ODDIEL 13 - ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
Nezaručujeme sa za to, že Vaše používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné, alebo bezchybné.

Nezaručujeme sa za to, že výsledky, ktoré je možné získať pri používaní našich služieb, budú presné, alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme naše služby prerušiť na neurčitý čas, alebo ich kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že používanie, alebo nemožnosť použitia našich služieb je na Vaše výlučné riziko. Naše služby a všetky produkty dodávané prostredníctvom našich služieb sú (okrem prípadov, ktoré sme výslovne uviedli) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ pre Vaše použitie, bez akýchkoľvek záruk, alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných, alebo implicitných vrátane všetkých implicitných záruk, alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia právnych predpisov.

V žiadnom prípade nenesie spoločnosť Jajnekem, s.r.o., naši vlastníci, konatelia, riadiaci pracovníci, zamestnanci, stážisti, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, poskytovatelia služieb, alebo poskytovatelia licencií zodpovednosť za akékoľvek zranenie, stratu, nárok, alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, trestné, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, okrem iného aj ušlé zisky, ušlé výnosy, ušlé úspory, straty údajov, náhradné náklady, alebo akékoľvek podobné škody, či už na základe zmluvy, ako dôsledok deliktu (vrátane nedbalosti), objektívnej zodpovednosti, alebo inak, vzniknuté z Vášho používania ktorejkoľvek zo služieb, alebo akéhokoľvek z produktov obstaraných pomocou tejto webovej stránky, alebo za akékoľvek iné nároky, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s Vašim používaním týchto web stránok, alebo akéhokoľvek produktu, okrem iného aj za akékoľvek chyby, vynechania akéhokoľvek obsahu, akékoľvek straty, alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku použitia web stránok, alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom našich služieb, a to aj v prípade, že bola dostupná informácia o ich možnosti. Pretože niektoré štáty, alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie, alebo obmedzenie zodpovednosti za následné, alebo náhodné škody, v týchto štátoch, alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODDIEL 14 - ODŠKODNENIE
Zaväzujete sa odškodniť, ochrániť a udržať bezúhonnú spoločnosť Jajnekem, s.r.o. a naše materské spoločnosti, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vlastníkov, konateľov, riadiacich pracovníkov, zamestnancov, stážistov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov a dodávateľov v prípade vzniku akýchkoľvek nárokov, alebo požiadaviek, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie zo strany akejkoľvek tretej strany z dôvodu Vášho porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo dokumentov, ktoré obsahujú ako referenciu, alebo z porušenia zákona, alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ
V prípade, že sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok je nezákonné, neplatné, alebo nevymáhateľné, bude také ustanovenie vynútiteľné v maximálnom rozsahu povolenom platným zákonom a nevymáhateľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto všeobecných obchodných podmienok. Takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE
Záväzky a ručenia strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po dátume ukončenia tejto dohody na všetky účely.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné, pokiaľ nie sú ukončené Vami, alebo nami. Tieto všeobecné obchodné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že si už neželáte využívať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku.

Ak podľa nášho výlučného úsudku nesplníte, alebo nadobudneme podozrenie, že ste nesplnili ktorúkoľvek podmienku, alebo ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok, môžeme tiež túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a Vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy do a vrátane dátumu ukončenia, alebo Vám môžeme odmietnuť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 - CELÁ DOHODA
Ak si neuplatníme, alebo nevymôžeme akékoľvek právo, alebo ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa tohto práva, alebo ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a akékoľvek politiky, alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tomto webe, alebo v súvislosti s našimi službami predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi Vami a nami, určujú rámec Vášho používania našich služieb a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce, alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy, či už ústne, alebo písomné, medzi Vami a nami (okrem iného aj akékoľvek predchádzajúce verzie všeobecných obchodných podmienok).

Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto všeobecných obchodných podmienok sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi.

ODDIEL 18 - ROZHODUJÚCE PRÁVO
Tieto všeobecné obchodné podmienky a akékoľvek samostatné dohody, prostredníctvom ktorých Vám poskytujeme naše služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

ODDIEL 19 - ZMENY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
Najaktuálnejšiu verziu všeobecných obchodných podmienok si môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia aktualizovať, meniť, alebo nahrádzať ktorúkoľvek časť týchto všeobecných obchodných podmienok zverejnením aktualizácií a zmien na tejto webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto webovej stránke. Vaše ďalšie používanie, alebo prístup na naše webové stránky, alebo k našim službám po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto všeobecných obchodných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ODDIEL 20 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Otázky týkajúce sa všeobecných obchodných podmienok nám môžete posielať na adresu brewery@jajnekem.com.